PVG

Top.LV

LV     LV

Jaunumi

Arhīvs

Izglītība

Absolventi

Serviss

Atsauksmes

--> --> -->
  Par PVĢ
  Uzņemšana
    Virtuālā PVĢ
    E-klase
    Uzdevumi.lv
    StartIT.lv
    Pasākumu plāns
    PVĢ bibliotēka
    PVĢ panākumi
    Tradīcijas
    Parlaments
    Skolas projekti
    Skolēnu projekti
    PVĢ avīze
    Bildes
    Stundu saraksts
    Mācību materiāli
    Labā prakse
  Datorlapa
  Preiļu bibliotēka
  Preili.lv
  Dažādas vietnes
  Latvija un ES
    Ģimnaziādes
    Atklātā olimpiāde
  Konkurss Krauklīts
Saules aktivitāte PVĢ Solis
Projekts SOLIS
  0 W/m2

  Meklēt
  Sūtīt SMS
LMT   TELE2   Bite
 
  Apmeklētāji
  
 
PVĢ bibliotēkas lietošanas noteikumi


Apstiprinu
PVĢ direktore Ligita Pauniņa
01.09.2007.

PVĢ bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Par PVĢ bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviens skolas 1.-3. kursa audzēknis/e, pedagogi un tehniskie darbinieki.
2. Ģimnāzijas bibliotēka darbojas pēc noteikta grafika.
3. Iestājoties bibliotēkā, katrs lietotājs saņem lasītāju elektroniskās lietošanas karti ar lasītāja numuru, kas audzēkņiem atbilst numuram viņu personas lietā.
4. Saņemot lasītāju elektroniskās lietošanas karti, katrs lasītājs iepazīstas ar PVĢ bibliotēkas lietošanas noteikumiem un parakstās par to ievērošanu noteikumiem klāt pievienotajā sarakstā.
5. Mācību grāmatas audzēkņi saņem mācību gada sākumā. Kursu atbildīgie par grāmatām izdala grāmatas, pierakstot speciāli izveidotajos sarakstos saņemtās grāmatas numuru, grāmatu lietotāji parakstās par attiecīgās grāmatas saņemšanu.
6. Atbildīgie par grāmatām organizē mācību grāmatu nodošanu mācību gada beigās. Grāmatas, kuras nepieciešamas darbam ilgāku laiku, tiek nodotas nākamajā gadā, pēc skolas absolvēšanas vai izstāšanās no skolas.
7. Saņemtās mācību grāmatas lietotājs pieraksta pēdējā lappusē savu vārdu, uzvārdu un mācību gadu, kurā grāmata tika izņemta.
8. Mācību grāmatas to lietošanas laikā ir jāapvāko un jānodod atpakaļ bibliotēkā tīras, nesaplēstas, nesalocītas, nepieciešamības gadījumā salabotas.
9. Saņemot grāmatas, lietotāji tās pārbauda un par bojājumiem ziņo bibliotekāram. Nelielus bojājumus jācenšas salabot pašiem lasītājiem.
10. Daiļliteratūra, uzziņu, metodiskā literatūra utt. tiek izsniegta, uzrādot lasītāju karti, elektroniski ievadot informāciju datu bāzē.
11. Daiļliteratūru, populārzinātnisko, metodisko literatūru un citus iespieddarbus izsniedz uz 30 dienām, preses izdevumus uz 2 dienām. Nepieciešamības gadījumā termiņš ir jāpagarina.
12. Bibliotēkas lasītavā ir grāmatas, kuras izsniedz tikai lietošanai lasītavā vai kuru nodošanu nosaka bibliotekārs.
13. Aizliegts iznest no bibliotēkas nepiereģistrētus materiālus.
14. Līdz atestātu saņemšanai 3. kursa audzēkņiem, kā arī audzēkņiem, izstājoties no skolas, vai pedagogiem un darbiniekiem, mainot darba vietu, jānodod bibliotēkā visas izsniegtās grāmatas.
15. Par nozaudēto vai sabojāto iespieddarbu lietotājs atlīdzina divkārša apmērā vai nodod bibliotēkā tādu pašu vai līdzvērtīgu grāmatu.
16. Lasītava ir paredzēta ģimnāzijas audzēkņiem, skolotājiem un darbiniekiem, kur var strādāt ar visiem uz vietas pieejamajiem materiāliem un datoriem. Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar bibliotēkas darbinieku, materiālus drīkst iznest no lasītavas, lai tos nokopētu uz ģimnāzijā pieejamajiem kopētājiem.
17. Lasītavu un bibliotēku drīkst apmeklēt norādītajā laikā, virsdrēbes atstājot garderobē. Lasītājiem nav atļauts bibliotēkas telpās ienest un lietot pārtikas produktus, skaļi uzvesties un runāt pa mobilajiem telefoniem. Izvēloties un meklējot grāmatas, nedrīkst sajaukt to kārtību plauktos.
18. Par bibliotēkas iekšējās kārtības neievērošanu lasītājiem uz laiku var tikt liegta bibliotēkas un lasītavas apmeklēšana.

  Bilžu galerija
Bilžu galerija
  Vārda dienas
Agris, Agrita
© Alex
Rakstīt PVG         Lietot kā sākumlapu         Saglabāt saiti
Webmaster